Правителството направи промени в няколко свои нормативни актове

от Михаил Ангелов
0
19.11.2020

Правителството направи промени в няколко свои нормативни актове, съобщи правителствената пресслужба.

Това са Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа (Наредбата), приета с ПМС 289 от 1994 г.; в ПМС 385 от 2015 г. за дейността на Централния орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт; в ПМС 215 от 1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на финансите и за преобразуване и закриване на административни структури към министъра на финансите; и в Устройствения правилник на Министерството на финансите, приет с ПМС 353 от 2016 г.

Измененията в Наредбата целят привеждане на нормативната уредба в съответствие с промените в Закона за хазарта, Промените са свързани със закриването на Държавната комисия по хазарта и прекратяването на пълномощията на председателя й и нейните членове. Актуализират се разпоредбите, касаещи отпечатването на билети, фишове, талони и други удостоверителни знаци за участие в хазартни игри по смисъла на Закона за хазарта.

В ПМС 385 от 2015 г. се отменя разпоредбата, с която закритата Държавна комисия по хазарта е изрично посочена като възложител, за нуждите на който Централният орган за покупки провежда процедури за сключване на рамкови споразумения и договори за възлагане на обществени поръчки.

Абонитайте се за нашият бюлетин
Въведете вашия имейл и се запишете за нашия бюлетин, за да следите последните новини.
Имейл
Submit newsletter