Новини

Правителство прие нови 6 наредби за регулация на хазарта

Правителство прие нови 6 наредби за регулация на хазарта. Това съобщи Министерски съвет. Сред тях е Наредба за контрол върху хазартните игри и игралното оборудване. По този начин функциите на регулатор на хазартните и свързаните с тях дейности се поемат от Националната агенция за приходите и направените промени са свързани с правомощията на регулаторния орган относно надзора по изпълнението на условията и правилата за видовете хазартни игри.

Нормативният акт определя минималните изисквания към системите за контрол върху хазартните игри и игралното оборудване, техническите изисквания към системите за контрол върху хазартните игри и игралното оборудване, и по-специално към техническите изисквания към централната компютърна система, свързани със защита на информацията; контрола върху достъпа. Наредбата дефинира още общите технически изисквания към игралните автомати; системите за контрол и игралното оборудване при турнирни игри; изискванията към системите за формиране на джакпот; игралното оборудване за организиране на хазартни игри в игрално казино; общи задължителни технически изисквания към игрални съоръжения за провеждане на числови лотарийни игри тото, лото, бинго и кено; генератор на случайни числа.

Правителството прие и Наредба за общите технически и функционални изисквания към игралния софтуер и комуникационното оборудване за онлайн залаганията и игрите чрез други електронни съобщителни средства. С тази Наредба материята, уреждана в нея, се привежда в съответствие с промените в хазартното регулиране. Функциите на регулатор на хазартните и свързаните с тях дейности, предвидени в Наредбата, се възлагат на Националната агенция за приходите. Наредбата определя минималните изисквания към игралния софтуер и комуникационното оборудване за онлайн залаганията и игрите чрез други електронни съобщителни средства и минималното задължително съдържание на правилата, които организаторите на хазартни игри представят за утвърждаване от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите от Закона за хазарта. Въвеждат се допълнителните изисквания по отношение на: игрите на виртуално игрално оборудване; записите, регистрите и съхранението на данните; генератора на случайни числа; игрите, организирани онлайн, при които за генератор на случайни числа се използва игрална маса в игрално казино. Има и изисквания, свързани със защита на информацията и контрол на достъпа.

Министерският съвет прие Наредба и за общите изисквания към игралните зали.Прецизират се изискванията към вида на помещенията или сградата, изискуемата площ и разпределението на помещенията в игралните зали, казината, централния пункт и пунктовете за приемане на залози. Урежда се задължителното техническо оборудване за контрол, изискванията при ремонт на игралното оборудване в игралните зали и казина, както и нормативно установените санитарно-хигиенни изисквания и изисквания за противопожарна безопасност в обектите.

Приета е Наредба за общите задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри и задължителни образци за счетоводна отчетност за видовете хазартни игри. Установяват се минималните изисквания, които трябва да се спазват от организаторите на хазартни игри при организиране на работата, финансовия контрол и отчитане на резултатите при провеждане на игрите. Предвиждат се образци за всеки вид документ, необходим за дейността и контрола на хазартната игра. Чрез Наредбата се се изменят препратките към пременените норми на Закона за хазарта.

Със свое постановление Министерският съвет прие Наредба за общите задължителни игрални условия и правила за видовете хазартни игри, за които се издават лицензи.

Наредбата създава правна сигурност и определя ясни и изчерпателни правила и условия както за организаторите на отделните видове хазартни игри, така и за участниците в тях. Въвеждат се условия и предпоставки за осъществяване на ефективна контролна дейност от страна на регулатора чрез създаване на нормативна рамка, определяща изискванията, на които трябва отговорят видовете хазартни игри, за които се издават лицензи.

Бе прието и Решение за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията. Законопроектът предвижда въвеждане в националното законодателство на нормите на Директива, свързана с предоставяне правомощия на органите по конкуренция на държавите членки, с цел да бъдат по-ефективни в правоприлагането и като гаранция на правилното функциониране на вътрешния пазар. Въвежда се Директива относно нелоялните търговски практики в отношенията между стопанските субекти във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти. Това води до създаване на национална правна уредба, която да регламентира тези практики. Чрез законопроекта се цели осигуряване на последователност и устойчивост на национално ниво на правоприлагането на разпоредбите на Закона за защита на конкуренцията и правото на ЕС в областта на конкуренцията.

Припомняме, че на 16 юли 2020 година парламентарната комисия по бюджет и финанси одобри на второ четене промените в Закона за хазарта. Основният момент в тях е, че лицензирането и контролът върху хазартния бизнес се прехвърлят от Комисията по хазарта, която се закрива, към Националната агенция по приходите.

Комисията по бюджет и финанси одобри промени в Закона, увеличаващи таксите за хазартния бизнес, отстрани възможността еднолични търговци да се занимават с него, но не прие предложението на Валери Симеонов казина да има само в петзвездни хотели, а хазарт да се практикува в места, които да са на не повече от 20 километра от границите на България.

Click to comment

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Новини

To Top